HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO)

Snelst groeiende NVAO-geaccrediteerde PABO van Nederland

Niveau

HBO Bacheloropleidingen

Variant

Duur

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Heb je de wens om als leerkracht in het basisonderwijs te werken? Met de NVAO-geaccrediteerde PABO-opleiding is deze wens binnen handbereik. Deze succesvolle opleiding is speciaal ontwikkeld voor jou als volwassene. De opleiding is zeer praktijkgericht en professioneel van opzet. Je volgt een flexibel modulair programma dat uitstekend te combineren is met werk en privé. Je krijgt de nodige vaardigheden om kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar les te kunnen geven. Na afronding van deze opleiding mag je de graad Bachelor of Education (BEd) voeren. Met deze opleiding heb je uitstekende baanperspectieven. Er is ontzettend veel behoefte aan nieuwe instroom van leerkrachten in het onderwijs. Deze PABO-opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en wordt uitgevoerd in samenwerking met onze businesspartner Hogeschool NCOI.

Waarom leraar basisonderwijs?

Als basisschoolleraar sta je aan de basis van de toekomst van je leerlingen. Onder jouw leiding zetten de leerlingen hun eerste stap in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde. Je bereidt ze uitstekend voor op het voortgezet onderwijs en stimuleert leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Als leerkracht ben je de essentiële schakel voor de ontwikkeling en de toekomst van een leerling. Je helpt je leerlingen bij problemen. Vanuit elke unieke situatie weet je de juiste aanpak te kiezen om de leerlingen te motiveren. Als leerkracht heb je een duidelijk effect op de toekomst van je leerlingen. Met goede pedagogische, vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en een officieel erkende onderwijsbevoegdheid ben je ervan verzekerd dat je leerlingen de juiste weg op kunt helpen. Je geeft je leerlingen de juiste bagage mee om zelfstandig de toekomst tegemoet te treden. Kortom: een mooi beroep met goede toekomstmogelijkheden.

Studiefinanciering voor volwassenen

Voor deze opleiding kun je gebruikmaken van het levenlanglerenkrediet, de gunstige studiefinanciering van de overheid. Je kunt voor alle studiekosten, behalve je boeken, tegen 0% rente bij de overheid geld lenen. Bovendien heb je na het behalen van je diploma 15 jaar de tijd om het terug te betalen. Een unieke kans. Zie Subsidie en Financieel voordeel voor meer informatie.

Voor wie?

Je wilt op een efficiënte en flexibele manier het officiële getuigschrift HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs behalen. Als je doorstroomt in deze opleiding vanuit de HBO Leergang Basisonderwijs krijg je mogelijk vrijstelling voor overeenkomstige modules.

Vooropleiding

Je kunt deelnemen aan deze opleiding met een diploma HAVO, VWO of volledig MBO. Heb je dit niet en ben je minimaal 21 jaar? Dan kun je instromen door deel te nemen aan de 21+ regeling.

Opzet van de opleiding

Het programma bestaat uit 4 fases. Juist vanwege een betere opbouw naast je werk en privéleven krijg je meer tijd voor de eerste 2 fases van de opleiding. Namelijk 18 maanden in plaats van 12 maanden. Dit verhoogt je slagingskans! Daarnaast is het programma overzichtelijk opgebouwd in aparte modules. Per module rond je steeds een onderwerp af. Dat maakt het mogelijk om heel flexibel te studeren. Bovendien kun je deze opleiding ook grotendeels via e-learning volgen met begeleiding. Zie E-learning voor meer informatie.

Fase 1

In fase 1 doorloop je een programma waarin je aan de slag gaat met de kern van het primair onderwijs. Je leert lesgeven en ontwikkelt je didactische vaardigheden. Daarnaast ga je aan de slag met onderwerpen die voor een leerkracht van belang zijn. Zo werk je aan de basis van rekenen en wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en de Nederlandse taal. In deze fase ontwikkel je de vaardigheden om kinderen te onderwijzen over deze interessante onderwerpen.

Fase 2

In fase 2 ga je je didactische vaardigheden verder ontwikkelen. Daarnaast ga je dieper in op de vakinhoud die voor een docent in het primair onderwijs van belang is. Je gaat verder met onderwerpen als rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis. Daarnaast leer je over drama, dans en ga je aan de slag met de Engelse taal. Naast deze inhoudelijke modules leer je ook over klassenmanagement en passend onderwijs, zodat je leerlingen goede en passende lessen kunt bieden.

Fase 3

In deze fase staat je eigen ontwikkeling als didacticus en professional centraal. In de derde fase ligt de nadruk op de bredere context van het onderwijs. Je doet dit vanuit de rol van de leerkracht als schakel tussen leerling en maatschappij en als medevormgever van het onderwijs binnen de brede context van de school. Je volgt een minor, waarin je je Bacheloropleiding een eigen, extra accent kunt geven.

Fase 3 van deze PABO-opleiding bestaat uit een interessante module waarin je dieper ingaat op taalonderwijs. Daarnaast maak je in deze fase een keuze uit de specialisatierichting Onderwijs voor het jonge kind of Onderwijs voor het oudere kind. Je hoeft dus slechts een van deze modules te volgen. In de loop van de opleiding kun je de keuze van je specialisatie bekendmaken.

Fase 4

In deze afsluitende fase volg je nog een module rond organisatorische aspecten voor de leerkracht in het primair onderwijs. Ook maak je een keuze voor de vakprofilering.

De afronding van de opleiding bestaat vervolgens uit 3 delen. Je doet een afstudeeronderzoek, waarmee je je HBO-niveau aantoont. Ter voorbereiding hierop volg je 2 bijeenkomsten. Je krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen vanuit Hogeschool NCOI die je ondersteunt om tot een optimaal resultaat te komen voor je afstudeeronderzoek. Deze begeleider is gespecialiseerd in het primair onderwijs. Vervolgens toon je in de vorm van een digitaal portfolio je competentieontwikkeling als leerkracht aan. Ten slotte rond je het geheel af met een assessment. Dit assessment vindt plaats op de school waar je lesgeeft. Je laat hierin zien hoe je werkt als leerkracht. Als je alle onderdelen met goed resultaat hebt afgerond, voldoe je aan de eisen om als bevoegd en startbekwaam leerkracht in het primair onderwijs aan de slag te gaan.

Aanpak

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. Je kunt korter of langer over je opleidingstraject doen. Dit is afhankelijk van je werkervaring, je werkplek en de hoeveelheid tijd die je besteedt aan de opleiding.

Tijdens deze Bacheloropleiding word je begeleid door topdocenten met ruime ervaring in de onderwijspraktijk. Zij koppelen vakinhoud aan vakdidactiek. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen ontwikkel je je tot docent. Hierbij vormen 5 taken de kern:

 • Uitvoeren van onderwijs
 • Ontwerpen van onderwijs (inclusief toetsing)
 • Afstemmen met de omgeving (schoolleiders en ouders)
 • Begeleiden van leerlingen
 • Eigen ontwikkeling en professionaliteit

Deze opleiding is volledig ontworpen naar deze 5 kerntaken. Zo ben je ervan verzekerd dat je alle aspecten van het leraarschap leert toepassen. Dit doe je aan de hand van een uniek onderwijsmodel waarbij je leert van de werk- en levenservaring van medestudenten en je docent en dit direct in de praktijk kunt toepassen. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat je na afloop van de opleiding uitstekend voorbereid bent en voldoende in huis hebt om met succes voor de klas te kunnen staan.

Stage-/werkplek

Je doet ervaring op in de praktijk door middel van een stage. Dit is een essentieel onderdeel van deze PABO-opleiding. Je zoekt een basisschool waar je 1 dag per week stage kunt lopen. Op deze school leer je onder andere hoe je onderwijsactiviteiten op een goede manier kunt voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Als je al in het onderwijs werkt, bijvoorbeeld als onderwijsassistent, dan kun je je baan vaak gebruiken als gedeeltelijke stageplaats. Een praktijkbegeleider vanuit school begeleidt je tijdens het leertraject.

Voor de HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) geldt dat je zowel in de onder- als bovenbouw van de basisschool les moet geven. Hogeschool NCOI heeft een stageadviesbureau, dat je kan adviseren over de stageschool en kan helpen bij het vinden van een stageplek.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma 240 EC

Fase 1

 • Kernbegrippen basisonderwijs 8 EC
 • Nederlands en taaldidactiek 8 EC
 • Reken-wiskundedidactiek I 8 EC
 • Leren en ontwikkelen 8 EC
 • Wereldoriëntatie: AK 4 EC
 • Wereldoriëntatie: GS 4 EC
 • Kunstzinnige oriëntatie 8 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
 • Beroepsopdracht 6 EC

Fase 2

 • Natuur en technologie 8 EC
 • Engels en handschriftontwikkeling 8 EC
 • Klassenmanagement en passend onderwijs 8 EC
 • Reken-wiskundedidactiek II 8 EC
 • Drama en cultuureducatie 4 EC
 • Dans en bewegingsonderwijs 4 EC
 • Omgevingsonderwijs 8 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC
 • Beroepsopdracht 6 EC

Fase 3

 • Verdieping taalonderwijs 8 EC
 • Professionele gecijferdheid 4 EC
 • Keuze voor specialisatiemodule 12 EC
  • Onderwijs voor het jonge kind
  • Onderwijs voor het oudere kind
 • Keuzeprogramma HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs 24 EC
  • Coaching
  • Passend Onderwijs en Zorgverbreding
  • Schoolmanagement
 • Praktijkprogramma 12 EC

Afstudeerfase

 • Schoolorganisatie 8 EC
 • Keuze Vakprofilering 8 EC
  • Vakprofilering wereldoriëntatie
  • Vakprofilering kunstzinnige oriëntatie
  • Vakprofilering wetenschap en technologie
  • Vakprofilering Engels
 • Praktijkprogramma 30 EC
 • Afstudeeropdracht 14 EC

Een verkort programma

Als je doorstroomt in deze opleiding op basis van de HBO Leergang Basisonderwijs volg je aansluitend een kort praktijkprogramma. Tijdens dit programma werk je aan een praktijkgerichte opdracht waarin je aantoont dat je de kennis en vaardigheden bezit die je nodig hebt om de volledige HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) vanaf fase 2 succesvol te doorlopen.

Examens

Je ontvangt tijdens je opleiding uitgebreide informatie over de examinering. Iedere module wordt apart afgerond met een toets, die zo goed mogelijk aansluit bij de aard van de module. Naast praktijkgerichte moduleopdrachten en mondelinge examens wordt ook gebruikgemaakt van digitale examens. Het voordeel daarvan is dat je zelf het moment en de plaats van het examen kunt uitkiezen. Elke fase rond je af met een praktijkgerichte eindopdracht. Je sluit de Bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht. Zo werk je op prettige wijze naar je Bachelorgraad.

HBO Bachelorgetuigschrift

Deze opleiding wordt verzorgd door onze businesspartner Hogeschool NCOI. Je behaalt met deze opleiding een erkend diploma. Je ontvangt namelijk het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs’. Je bent dan bevoegd leraar basisonderwijs. Daarnaast mag je de graad BEd (Bachelor of Education) voeren. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert je dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. NCOI is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie

Kosten

Dossiervorming: € 200,-

Cursusgeld: € 8.490,-

Studiemateriaal: € 1.790,-

Examenkosten: € 2.760,-

Competentieontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding: € 1.980,-

Afstuderen: € 1.490,-

Diplomering: € 500,-

Reprorechten: € 15,-

Arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

Bovenstaande bedragen zijn op basis van betaling ineens waarbij 8% korting inbegrepen is.

Je kunt deze opleiding ook in 3, 12 of 36 termijnen betalen.

Locatie- en arrangementskosten

Voor enkele opleidingen en trainingen wordt er een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater voor je geregeld. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Btw

Kies je voor wettelijk erkend onderwijs (MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master), dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag boven op de prijs exclusief btw. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. 

Betaal je de opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw. De btw op arrangementskosten is niet verrekenbaar. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Heb je vragen?

Je kunt ons op werkdagen bellen van 08.00 uur en 21.00 uur (op vrijdag tot 17.00 uur). Je kunt ook een bericht sturen via WhatsApp, van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Mail ons

035 - 7121992

06 - 10739752
 

 

HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO)

Snelst groeiende NVAO-geaccrediteerde PABO van Nederland

Niveau

HBO Bacheloropleidingen

Variant

Duur